Аспірантура

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти із спеціальності 091 Біологія (спеціалізація «Ендокринологія» (14.01.14)) та із спеціальності 222 Медицина (спеціалізація «Ендокринологія» (14.01.14)) здійснюється в аспірантурі за очною або заочною формою навчання (Ліцензія ).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури з 01 квітня і до 30 травня 2019 року.

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10.

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 01 червня по 20 липня 2019 року.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводиться з 11 по 30 серпня 2019 року.

Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури ДУ «ІПЕП НАМНУ» є дійсними протягом календарного року.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, мають право на зарахування з оплатою підготовки.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 30 cерпня 2019 року.

Навчання в аспірантурі починається з 1 вересня 2019 року.

Список документів що подаються:
 1. заява на ім’я директора;
 2. особовий листок з обліку кадрів, який завірено печаткою за місцем роботи або навчання;
 3. автобіографія;
 4. список опублікованих наукових праць і патентів (вступники, які не мають опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності);
 5. медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о;
 6. копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком, що завірена у відділі кадрів за місцем роботи або навчання;
 7. сертифікат лікаря-спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах спеціалізації);
 8. копія паспорту;
 9. копія ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 10. 2 фотокартки 3х4;
 11. військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для військовозобов’язаних);
 12. копія трудової книжки, яка завірена за місцем роботи;
 13. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2-С2 (при наявності).

Паспорт, диплом про закінчення вищого навчального закладу та військовий квиток вступник подає особисто.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» складаються з іспитів по:

 • спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • англійської мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • співбесіди для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).