Лабораторія токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів

Кудря Марія Яківна

Завідувач лабораторії

Кудря Марія Яківна

кандидат біологічних наук

E-mail:    lab-tox@ukr.net

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • дослідження характеру токсикогенезу лікарських засобів, взаємозв’язку функціонально-метаболічних та імуно-ендокринних порушень гомеостазу в механізмах їх токсичної дії;
 • визначення біологічної активності та безпечності лікарських засобів та продуктів їх біотрансформації;
 • вивчення плейотропних ефектів лікарських засобів (похідних янтарної, камфорної кислот та інших);
 • дослідження ролі метаболічного стресу (оксидативного, карбонільного та нітрозативного), порушень енергетичного обміну при токсичній дії лікарських засобів;
 • визначення адекватних біохімічних критеріїв дії антидіабетичних, протипухлинних засобів та інших для біологічного регламентування та гігієнічного регламентування у повітрі виробничих приміщень;
 • обгрунтування біологічних регламентів лікарських засобів різних фармакологічних груп, їх гігієнічних регламентів у виробничому середовищі та довкіллі;
 • доклінічні дослідження гострої, субхронічної та хронічної токсичності потенційних лікарських засобів.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:

У лабораторії розроблено методичні підходи для гігієнічного регламентування високонебезпечних сполук, які мають віддалені наслідки впливу на організм. Вдосконалено підходи до регламентування сполук з антидіабетичною, антиоксидантною, протипухлинною активністю.

Доведено роль метаболітів в реалізації специфічної активності та токсичного потенціалу оригінального антидіабетичного засобу ­– похідного янтарної кислоти.

Встановлено плейотропний ефект похідного камфорної кислоти – стимулятора сперматогенезу. На різних моделях гепатиту вивчені потенційні гепатопротекторні властивості цього лікарського засобу, що дозволило розширити спектр його фармакологічної активності. Підтверджено тісний взаємозв’язок порушення функцій чоловічої репродуктивної системи з патологією печінки.

Визначено роль змін монооксигеназної системи, ліпопероксидації, протеїнпероксидації, порушень метаболізму оксиду азоту у прогнозуванні токсичності потенційних лікарських засобів, призначених для корекції ендокринопатій.

Розроблено підходи до біологічного моніторингу лікарських засобів при їх гігієнічному регламентуванні. Розроблено методичні вказівки з обґрунтування гранично допустимої концентрації (ГДК) лікарських засобів у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць.

Загальна інформація

Лабораторія токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів створена у 1993 р. як новий науковий підрозділ Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України» за ініціативою директора інституту, канд. мед. наук Валерія Володимировича Натарова. На момент створення у завдання лабораторії входило дослідження можливого токсичного впливу лікарських препаратів на організм працюючих в умовах промислового виробництва та обґрунтування відповідних гігієнічних нормативів, що є завершальним етапом на шляху їх впровадження в практику охорони здоров’я. На теперішній час коло питань у галузі лікарської токсикології, фармакології та біохімії, якими займається лабораторія, значно розширено. Лабораторію очолює канд. біол. наук, старший науковий співробітник Марія Яківна Кудря, учениця та послідовник видатного українського токсиколога професора Н.І. Василенко. Кудря М.Я. доклала багато зусиль не тільки для створення лабораторії, а і підняття її престижу як в Україні, так і за її межами завдяки успішній розробці ряду теоретичних та практичних проблем токсикології продуктів хіміко-фармацевтичної промисловості. У 2006 році лабораторія токсикології увійшла до складу відділу експериментальної фармакології і токсикології під керівництвом доктора біологічних наук Горбенко Наталії Іванівни. На цей час в лабораторії працюють 2 ст. наук. співроб, 1 наук. співроб., 1 молодший наук. спів роб., 1 лаборант.

Участь у доклінічних дослідженнях

У складі інституту лабораторія токсикології акредитована МОЗ України на право проведення токсикологічних досліджень, розробку та наукове обґрунтування проектів гігієнічних нормативів (ГДК), орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ) лікарських засобів, напівпродуктів їх синтезу та інших хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць з розробкою токсиколого-гігієнічних паспортів та хімічних методів їх визначення у повітрі. Співробітниками лабораторії обґрунтовано та затверджено МОЗ України гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРВ) для більше ніж 90 хімічних сполук, у тому числі лікарських препаратів: антидіабетичних, протипухлинних, кардіотонічних, протизапальних та інших. Ці дослідження виконувались у рамках НДР інститута та госпрозрахункових тематик на заказ хіміко-фармацевтичних та інших хімічних підприємств України.

Лабораторія у складі відділу експериментальної фармакології та токсикології внесена до реєстру баз, акредитованих для проведення доклінічних досліджень нових препаратів ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» та ПРАТ «Фармацевтична фірма «ДАРНИЦЯ» (Україна). Співробітники лабораторії беруть активну участь у доклінічних дослідженнях безпечності лікарських препаратів.

Обладнання лабораторії

Лабораторія має достатньо матеріальних ресурсів та обладнання для виконання досліджень. В наявності є спектрофотометр СФ-46 (Росія), коагулометр Соаg Chrom 3003 (Польща), ферментативний аналізатор глюкози «Ексан – Г» (Литва), аналізатор імуноферментний Stat Fax 3100 (Awareness Technology inc. USA), триканальний ветеринарний ЕКГ апарат Heart Screen 60G Vet (Угорщина), центрифуга лабораторна СМ-6МТ (Латвія), автоматичні дозатори Biohit (Швеція), ваги торсійні ВТ-500 та електронні Snug II-300, рН-метр рН-150 МI, фотоелектроколориметри, термостат та ін.

Сторінка керівника

Керівник лабораторії – Кудря Марія Яківна, кандидат біологічних наук з 1987 р., старший науковий співробітник з 1996 р.

Кандидатську дисертацію захистила в 1987 р. у спеціалізованій вченій раді Київського науково-дослідного інституту гігієни праці і профзахворювань (диплом від 2.12.1987р., БЛ № 019046).

Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 14.00.07 – гігієна присвоєно у 1996 р (атестат СН № 002422 від 13.05.1996 р.).

Підготувала 1 кандидата наук – Мельниківська Наталя Вікторівна, 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

Є членом Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

Публікації та доповіді

За результатами досліджень у галузі профілактичної та лікарської токсикології, фармакології та ендокринології співробітниками лабораторії опубліковано більше ніж 330 наукових праць. Розроблено методичні вказівки, 2 інформаційні листи, отримано 9 патентів України, захищена 1 кандидатська дисертація та 1 підготовлена.

Фундаментальні дослідження лабораторії з визначення адекватних біохімічних критеріїв дії деяких антидіабетичних засобів для гігієнічного регламентування при їх виробництві відзначено грамотою НАМН України (2006 р.). Дослідження у галузі метабології та механізмів дії антидіабетичних, протипухлинних та інших лікарських засобів отримали заслужену оцінку як на національному, так і міжнародному рівні. Результати цих робіт були представлені на конгресах Європейської Асоціації Токсикологів (Флоренція, Італія, 2003; Краків, Польща, 2005; Дубровнік, Хорватія, 2006; Амстердам, Нідерланди, 2007; Родос, Греція, 2008), Міжнародних Конгресах з Токсикології (Брісбен, Австралія, 2001), З’їздах Токсикологів Росії (Москва, РФ, 2003), Європейських Конгресах Ендокринології (Турін, Італія, 2001; ), Конгресах Європейської Нейроендокринологічної Асоціації (Брістоль, Великобританія, 2002; Мюнхен, Німеччина, 2002), З’їздах Федерації Європейських Фармакологічних Товариств (Ліон, Франція, 2001; Манчестер, Великобританія, 2008); Європейської Асоціації Клінічної Фармакології та Терапії (Будапешт, Угорщина, 2011), Конгресі Французького Фармакологічного Товариства (Ренн, Франція, 2002), Болгарсько-Німецькому Симпозиумі з Клінічної Фармакології та Терапії (Софія, Болгарія, 2001), Міжнародному Конгресі «Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии» (С.-Петербург, 2011), Міжнародній Конференції «Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека» (Смоленск, 2007), на Українському Біохімічному З’їзді (Чернівці, 2002; Харків, 2006; Одеса, 2010), Українському З’їзді Токсикологів (Київ, 2001, 2004, 2011), З’їздах Фармакологів України (Днепропетровськ, 2001; Одеса, 2006; Київ, 2011), Конгресах Асоціації Ендокринологів України (Київ, 2001, 2007, 2012), Національному Медичному Конгресі (Київ, 2012), Міжнародному Конгресі Екології та Здоров’я (Київ, 2002).

Публікації лабораторії токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів

 1. Палагіна І. А., Кудря М.Я. Стан тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу у щурів за умов субхронічного надходження 2-гідроксифеніл­сукци­на­міду  // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали XXIX Всеукр. наук. – практ. конф., – Х., 2012. – С. 281–285.
 2. Вплив 2-гідроксифенілсукцинаміду на метаболізм оксиду азоту та систему антиоксидантного захисту у щурів в експериментальних умовах [Текст] / І. А. Палагіна, О. С. Лалименко,  М. Я. Кудря, Н.В. Мельниківська // Запорожский медицинский журнал.– 2012. – № 3 (72). – С. 109 – 112.
 3. Влияние фенсукцинала и его метаболитов на углеводный и энергетический обмен у крыс в условиях субхронического эксперимента [Текст] / М. Я. Кудря, И. А. Палагина, Т. В. Мищенко [и др.] // Пробл. ендокрин. патології.– 2012. – № 4. – С. 109 – 115.
 4. Вплив β-фенілетилсукцинаміду на метаболізм оксиду азоту і стан вільнорадикальних процесів у щурів [Текст] / О. С. Лалименко, І. А. Палагіна, М. Я. Кудря, Н. В. Мельниківська // Експерим. і клініч.   медицина. – 2013. – № 2 (59). – С. 12 – 17.
 5. Палагина, И. А. Состояние тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза у крыс при воздействии метаболитов производного янтарной кислоты [Текст] / И. А. Палагина, М. Я. Кудря // Пробл. ендокрин. патології. – 2013. – № 3. – С. 82 – 87.
 6. Роль 2-гідрокифенілсукцинаміду та β-фенілетилсукцинаміду в реалізації антиоксидантних властивостей антидіабетичного засобу – похідного бурштинової кислоти [Текст] / Н. В. Мельниківська, М. Я. Кудря, І. А. Палагіна [та ін.] // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – № 4-5 (35). –     С 70-75.
 7. Вплив метаболітів антидіабетичного засобу на стан процесів пероксидного окиснення, систем обміну оксиду азоту та антиоксидантного захисту [Текст] / І. А. Палагіна, М. Я. Кудря, О. С. Лалименко [та ін.] // Пробл. ендокрин. патології.– 2015. – № 3. – С. 107 – 117.
 8. Вплив похідного камфорної кислоти на про- та антиоксидантний гомеостаз щурів з токсичним гепатитом [Текст] / Н. В. Мельниківська, М. Я. Кудря, Н. В. Устенко [та ін.] // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXІІ Всеукр. наук. – практ. конф., Харків, 21 трав. 2015 р. – Х., 2015. – С. 291-297.
 9. Гепатопротекторна активність стимулятора сперматогенеза – катіазину за умов експериментальної парацетамол-індукованої патології печінки [Текст] / М. Я. Кудря, Н. В. Мельниківська, Н. В. Устенко [та ін.] // Пробл. ендокрин. патології. – 2015. – № 4. – С. 53-60.

Нововведення

 1. Пат. 79650 UA, МПК(51) G01N 33/|15, Go1N 33/49. Спосіб оцінки біологічної активності метаболітів антидіабетичного засобу фенсукциналу [Tекст] / М. Я. Кудря, І. А. Палагіна, Н. В. Устенко [та ін.] (UA) ; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут про­блем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» (UA). – №  u 2012 13072 ; заявл. 16.11.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. – 7 с.
 2. Визначення біологічної активності (БА) та безпечності метаболітів пероральних антидіабетичних засобів – похідних янтарної кислоти (ПЯК) [Текст] / М. Я. Кудря, І. А. Палагіна, Н. В. Устенко [та ін.] // Інформ. бюл. Додаток до «Журн. НАМН України» – К., 2013. – Вип. 35. – С. 203– 204.
 3. Пат. 104093 UA, МПК А61К 31/00, А61Р1/16, G01N 33/49. Застосування 3-(4,5-дигідротіазол-2-іл)амід цис-1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбоно­вої кислоти для корекції порушень функціонального стану печінки у самців-щурів [Текст] / М.Я. Кудря, Н.В. Мельниківська, Н.В. Устенко [та ін.] (UA); заявник і патентовласник ДУ ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України (UA).– № u 2015069901; заявл. 13.07.16 ; опубл. 12.01.16, Бюл. № 1. – 4 с.
 4. Пат. 104688 UA, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання гострого токсичного ураження печінки у щурів [Текст] / М.Я. Кудря, Н.В. Мельниківська, Н.В. Устенко [та ін.] (UA) ; заявник і патентовласник ДУ ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України (UA). – № u201508485; заявл. 31.08.16 ; опубл. 10.02.16, Бюл. № 3. – 3 с.
 5. Визначення гепатопротекторної активності оригінального похідного камфорної кислоти, яке проявляє стимулюючу дію на сперматогенез [Текст] / М. Я. Кудря, Н. В. Мельниківська, І. А. Палагіна [та ін.] // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України» – 2016. – вип. 41. – С. 185.
 6. Спосіб моделювання гострого токсичного гепатиту у щурів для оцінки гепатопротекторної активності біологічно активних сполук [Текст] / М. Я. Кудря, Н. В. Мельниківська, І. А. Палагіна [та ін.] // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України» – 2016. – вип. 41. – С. 185 – 186.
 7. Пат. 111489 UA, МПК G01N 33/48 (2006.01), G01N 33/15 (2006.01), G01N 30/15 (2006.01) (UA) . Спосіб кількісного визначення вмісту антидіабетичного засобу фенсукциналу та його метаболітів у плазмі крові / М. Я. Кудря, О. С. Лалименко, Л. Є. Нікішина, С. В. Кравченко, Ю. І. Караченцев, А. С. Шаламай// заявник і патентовласник Державна установа «Інститут про­блем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» (UA). – №  u 2016 05182; заявл. 12.05.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 4 с.