Лабораторія токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів

Кудря Марія Яківна

Завідувач лабораторії

Кудря Марія Яківна

кандидат біологічних наук

E-mail:    lab-tox@ukr.net

     Лабораторія токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів створена у 1993 р. як новий науковий підрозділ Інституту. На момент створення у завдання лабораторії входило дослідження можливого токсичного впливу лікарських препаратів на організм працюючих в умовах їх промислового виробництва та обґрунтування гігієнічних регламентів в повітрі виробничих приміщень, що є завершальним етапом на шляху впровадження препаратів в практику охорони здоров’я. На теперішній час коло питань у галузі лікарської токсикології, фармакології та біохімії, якими займається лабораторія, значно розширено. Лабораторію очолює канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Марія Яківна Кудря, учениця та послідовник відомого українського вченого токсиколога академіка І. М. Трахтенберга. Кудря М.Я. доклала багато зусиль не тільки для створення лабораторії, а і підняття її престижу як в Україні, так і за її межами завдяки успішній розробці ряду теоретичних та практичних проблем промислової та лікарської токсикології. У 2006 р. лабораторія токсикології увійшла до складу відділу експериментальної фармакології та токсикології під керівництвом доктора біологічних наук Наталії Іванівни Горбенко. На цей час в лабораторії працюють 2 ст. наук. співроб, 1 наук. співроб., 1 молодший наук. спів-роб., 2 лаборанта.
                                                        ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ:

 •  дослідження характеру токсикогенезу лікарських засобів та функціонально-метаболічних порушень гомеостазу в механізмах їх токсичної дії;
 •  визначення біологічної активності та безпечності лікарських засобів та продуктів їх біотрансформації;
 •  вивчення плейотропних ефектів лікарських засобів (похідних янтарної, камфорної кислот та інших);
 •  обґрунтування ефективності нових комбінованих засобів на основі похідного дикарбонової кислоти для корекції коморбідних ендокринних патологій на фоні гепатиту;
 •  визначення ролі метаболічної інтоксикації у розвитку функціональних порушень в організмі експериментальних тварин в залежності від інтенсивності впливу та шляхів надходження лікарських засобів;
 •  токсикологічне оцінювання безпечності лікарських засобів з урахуванням критеріїв біомоніторингу: тестів експозиції та біомаркерів ефекту;
 •  доклінічні дослідження гострої, субхронічної та хронічної токсичності потенційних лікарських засобів.

                                                                          ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:

 •  Розроблено методичні підходи для гігієнічного регламентування високонебезпечних сполук, які мають віддалені наслідки впливу на організм. Вдосконалено підходи до регламентування сполук з антидіабетичною, антиоксидантною, протипухлинною активністю.
 •  Доведено роль метаболітів в реалізації специфічної активності та токсичного потенціалу оригінального антидіабетичного засобу – похідного янтарної кислоти.
 •  Науково обґрунтовано методичну основу для проведення біологічного моніторингу лікарських засобів - похідних янтарної кислоти.
 •  Встановлено плейотропний ефект похідного камфорної кислоти – стимулятора сперматогенезу. На різних моделях гепатиту вивчені потенційні гепатопротекторні властивості цього лікарського засобу, що дозволило розширити спектр його фармакологічної активності. Підтверджено тісний взаємозв’язок порушення функцій чоловічої репродуктивної системи з патологією печінки.
 •  Визначено ефективність нового комбінованого лікарського засобу на основі катіазину (похідного камфорної кислоти) та янтарної кислоти, який має виражені антиоксидантні, детоксикаційні, мембраностабілізуючі, антикоагулянтні властивості, для корекції токсичного та медикаментозного пошкодження печінки, сполученого з порушеннями сперматогенезу. Доведено, що одним з провідних механізмів гепатопротекторної дії даного інноваційного засобу є стимуляція глутатіонової ланки антиоксидантного захисту та пригнічення утворення стабільних метаболітів оксиду азота.

За результатами досліджень у галузі профілактичної та лікарської токсикології, фармакології та ендокринології співробітниками лабораторії опубліковано більше ніж 360+ наукових праць. Розроблено методичні вказівки, 2 інформаційні листи, отримано 11 патентів України

       yes         Наші публікації(2015-2019)

     yes      Наші публікації (2020)