Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань

Кравчун Нонна Олександрівна

Керівник

Кравчун Нонна Олександрівна

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар-ендокринолог вищої категорії, організатор охорони здоров’я вищої категорії

Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань організовано на базі відділення патології щитовидної залози, створено у 1974 році тогочасним директором Інституту доцентом В.В. Натаровим. Тривалий час, майже 60 років, у відділенні працювала видатний вчений і клініцист к.мед.н. Т.С. Гринченко. З 1998 року по теперішній час відділення очолює д.мед.н. проф. Н.А. Кравчун - учасник численних міжнародних конгресів, симпозіумів. Член Європейської (EASD) та Американської (ADA) асоціацій з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів України, член правління Харківського наукового медичного товариства ендокринологів. Серед наукових співробітників відділення лікарі вищої кваліфікаційної категорії, кандидати медичних наук з багаторічним досвідом роботи. Такий високий науковий потенціал дозволяє комплексно розробляти широкий діапазон актуальних наукових і практичних напрямків сучасної ендокринології.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 • Дослідження патогенетичних механізмів гетерогенності цукрового діабету 1 та 2 типів, вивчення особливостей еволюції його окремих форм (гестаційний цукровий діабет, вторинний цукровий діабет, MODY, діабет LADA).
 • Визначення ролі спадковості, аутоімунітету і факторів навколишнього середовища в поліморфізмі цукрового діабету і у формуванні його поєднаних форм з тиреопатіями.
 • Проведення аналізу зміни структури і семіотики захворювань щитоподібної залози, у тому числі з урахуванням вікових аспектів (патологія щитоподібної залози у осіб молодого, старшого та похилого віку і т.д.).
 • Гормональні і імунологічні показники гомеостазу при різних ендокринопатіях та визначення можливих патогенетичних шляхів їх нормалізації.
 • Створення моделей успадкування та дослідження комплексів генетичних маркерів схильності до ендокринних захворювань.
 • Розробка сучасних технологій прогнозування, профілактики і лікування різних форм ендокринопатій та їх ускладнень.
 • Виявлення порушень вуглеводного обміну у осіб з факторами ризику.
 • Вивчення можливих (ендокринних) причин ожиріння з використанням сучасних методів досліджень.
 • Вивчення факторів холекальциферолу у розвитку вторинного ендокринного остеопорозу та показників мінерального обміну, гормонального статусу паращитоподібних залоз.
 • Встановлення ролі ендокринних факторів в розвитку артеріальної гіпертензії.

 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

 

 • Встановлення нових закономірностей виникнення та прогресування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу у хворих із різними проявами метаболічного синдрому на підставі визначення розповсюдженості в Харківській області метаболічного синдрому та його окремих складових, залежності від кількості останніх морфо-функціональних змін міокарда лівого шлуночка.
 • Розроблено спосіб дослідження стадійного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та виявлення її ранніх стадій за показниками креатиніну у хворих на цукровий діабет 2 типу, з впровадженням в практику способу прогнозування її розвитку за показниками індексу маси тіла (ІМТ) та визначенням рівня адипонектину (Патенти України №91238 від 25.06.14р.; №91230 від 25.06.14р.; №115846 від 25.04.17р.).
 • Вивчено та впроваджено в практичну медицину спосіб діагностики та лікування аутоімунних порушень у хворих на цукровий діабет (Державний патент України №53259)
 • Доведено діагностичну значимість маркерів прогнозування стадійного перебігу НАЖХП у хворих на цукровий діабет 2 типу
 • Вперше побудовані математичні моделі, які дозволяють за рівнем TNF-α та тригліцеридів в циркуляції оцінити ризик розвитку НАЖХП у хворих на цукровий діабет 2 типу.
 • Удосконалено алгоритми лікування хворих на цукровий діабет 2 типу з супутньою патологією печінки з урахуванням клініко-гормональних особливостей та включенням нутрієнтної терапії та сформульовані профілактичні заходи щодо розвитку серцево-судинних ускладнень.
 • Продемонстровано необхідність визначення біомаркерів імунозапалення, показників фібринолітичної активності крові, проведення ехокардіографічного обстеження пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу з метою ранньої діагностики та своєчасної профілактики кардіоваскулярних ускладнень.
 • Доведено позитивний вплив нутрiєнтної корекції на рiвень адипонектину, прояви оксидативного стресу та кардiогемодинамiчнi параметри у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності НАЖХП.

 

За 20 років функціонування відділення фармакотерапії ендокринних захворювань  у рамках науково-дослідних робіт АМН України:

ПІДГОТОВЛЕНО:

Докторів медичних наук – 3

Кандидатів медичних наук – 8

ОПУБЛІКУВАНО:

Монографій – 14

Наукових робіт – 643

Методичних рекомендацій – 33

Отримано патентів України – 13

На сьогодні на базі відділення виконується дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата медичних наук.

Керівник та наукові співробітники відділення неодноразово представляли результати своїх наукових досліджень на з'їздах, конгресах і симпозіумах різного рівня, в т. ч. в Греції, Італії, Німеччині, Росії та інших країнах.

Відділення фармакотерапії ендокринних захворювань, як науковий підрозділ, функціонує на базі 1 ендокринологічного відділення (зав. к. мед. н. І.П. Романова).

 

 

Конт. тел. + 38-057-315 44 56

E-mail: nkravchun@ukr.net