Лабораторія синтезу антидіабетичних сполук

Ліпсон Вікторія Вікторівна

Керівник лабораторії

Ліпсон Вікторія Вікторівна

доктор хімічних наук, професор

E-mail: lipson@ukr.net

Лабораторію синтезу антидіабетичних сполук введено до структури інституту у 1960 р. з метою ресинтезу найбільш ефективних пероральних гіпоглікемізуючих засобів. Ці дослідження у свій час привели до створення вітчизняних технологій одержання фенформіна, цикламіда, хлорцикламіда, глібенкламіда. З 1993 р. лабораторію очолює Ліпсон Вікторія Вікторівна, доктор хімічних наук, професор. Під її керівництвом працює злагоджений творчий колектив кваліфікованих хіміків-органіків. За час існування лабораторії було накопичено значний досвід в галузі синтезу різноманітних класів органічних сполук та методів удосконалення структури на шляху їх перетворення з біологічно активних речовин на кандидатів у лікарські засоби, а в наступному – в фармацевтичні препарати.

На сьогодні головною задачею лабораторії є пошук нових оригінальних сполук із комплексом антидіабетичних властивостей, спрямованих на корекцію ожиріння, синдрому інсулінорезистентності та пов’язаних з цукровим діабетом 2 типу серцево-судинних ускладнень. Джерело фінансування – держбюджет, НАМН України. Наукова тематика лабораторії має як прикладний, так і фундаментальний характер. Прикладні дослідження пов’язано з відпрацюванням технології синтезу не тільки відомих препаратів, а й оригінальних субстанцій. Фундаментальні дослідження полягають у розвитку наукового підґрунтя в області синтезу нового класу конденсованих азотовмісних гетероциклів – частково гідрогенізованих азолоазинів.

Співробітники лабораторії користуються набором сучасних методів органічного синтезу і фізико-хімічного аналізу. У відділі медичної хімії для синтезованих зразків біологічно активних сполук хромато­графічну чистоту перевіряють методом рідинної хроматографії на хроматографі Agilent 1260 із спектрофотометричним детектором. Контроль рН рухомої фази здійснюють за допомогою рН-метра рН-340, попереднє вивчення УФ-спектрів досліджуваних речовин проводять на спектро­фотометрі Shimadzu UV-2450. З метою підвищення кваліфікації співробітники лабораторії регулярно прослуховують цикли лекцій «Сучасні аспекти виробництва, валідації та контролю якості ліків на фармацевтичних підприємствах», які організовано за сприяння Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного Фармацевтичного університету.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • розробка способів синтезу та встановлення особливостей молекулярної будови нових біологічно активних речовин;
  • дослідження хімічних властивостей органічних сполук;
  • розробка високотехнологічних методів синтезу різноманітних дериватів дикарбонових кислот і азотовмісних гетероциклів, які придатні для промислового застосування;
  • удосконалення технологій синтезу відомих фармацевтичних субстанцій;
  • вивчення методів спрямованого синтезу частково гідрогенізованих піридинових та піримідинових систем, анельованих азольними цик­лами (піразольними, імідазольними, 1,2,4- триазольними, тетразоль­ними);
  • пошук універсальних однореакторних методів багатокомпонентних конденсацій та каскадних реакцій, що призводять до одержання азолоазинових ансамблів;
  • конформаційний аналіз частково гідрогенізованих азотовмісних гетероциклічних систем;
  • дослідження процесів тавтомерної рівноваги (імінєнамінної, кетоєнольної, кільчасто-ланцюгової) у рядах нових похідних азолоазинів; аналіз структурних факторів та середовища, що визначають її положення;
  • оцінення асоціативних процесів у частково гідрогенізованих азоло­азинових ансамблях (міжмолекулярний та внутрішньомолекулярний водневий зв’язок) в кристалічній фазі та в розчинах. 

yes           Сторінка керівника

yes           Публікації лабораторії(2015-2019)

yes           Публікації лабораторії(2020)